Πλοήγηση: Αρχή Πολιτισμός Διοικητικά Γραμματεία Πολιτιστικών Δρασ/των

Γραμματεία Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων

Γενικές Υποχρεώσεις συμμετεχόντων στις Πολιτιστικές Δραστηριότητες

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
 • Η είσοδος στις τάξεις επιτρέπεται μόνο σε συμμετέχοντες με την επίδειξη της κάρτας συμμετοχής και διδάσκοντες.
 • Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμβουλεύονται τις ανακοινώσεις που υπάρχουν στον ειδικό πίνακα, στην είσοδο και στις αίθουσες διδασκαλίας.
 • Οι συμμετέχοντες οφείλουν να φροντίζουν, να σέβονται και να διατηρούν καθαρούς τους χώρους διδασκαλίας.
 • Απαγορεύεται η χρήση εύφλεκτων υλικών στους χώρους των εργαστηρίων των τμημάτων.
 • Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Δήμου Πετρούπολης.
 • Για οποιαδήποτε απώλεια προσωπικών αντικειμένων στους χώρους διδασκαλίας ο Δήμος Πετρούπολης δεν φέρει καμία ευθύνη.
 • Τα ανήλικα παιδιά θα τα φέρνουν και θα τα παραλαμβάνουν έγκαιρα οι γονείς/κηδεμόνες. Επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η παρουσία των γονέων/κηδεμόνων ιδιαίτερα κατά την αποχώρηση των παιδιών από το μάθημα.
 • Τα απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά κατασκευής και έκθεσης των δημιουργιών τους βαρύνουν τους συμμετέχοντες. Το ίδιο ισχύει και για τις απαιτούμενες στολές, κοστούμια των τμημάτων θεάτρου και χορού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος καλείται να λάβει γνώση για τις υποχρεώσεις συμμετοχής, σε έγγραφο το οποίο κατατίθεται υπογεγραμμένο από τον αιτούντα η τον κηδεμόνα του μαζί με την αίτηση και χωρίς το οποίο η αίτηση δεν μπορεί να ΓΊΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ.
 

Δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης στις Πολιτιστικές Δραστηριότητες

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Ο κάθε ενδιαφερόμενος, ενήλικος και ανήλικος, μπορεί να αιτηθεί μέχρι δύο δραστηριότητες. Κάθε αίτηση εγγραφής αντιστοιχεί σε μία (1) δραστηριότητα.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Προϋπόθεση για κατάθεση αίτησης είναι η εξόφληση συνδρομών του προηγούμενου έτους.
1. Η αίτηση κατατίθεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με σειρά προτεραιότητας που δίδεται καθημερινά από τη Γραμματεία. Μαζί με την αίτηση, κατατίθενται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
2. Κάθε αίτηση έχει τον δικό της αριθμό πρωτοκόλλου, αντίγραφο του οποίου παίρνει και ο αιτών.
3. Για κάθε υπογεγραμμένη αίτηση που έχει κατατεθεί, θεωρείται δεδομένο ότι ο ενδιαφερόμενος έχει διαβάσει και έχει συμφωνήσει με τις συνημμένες γενικές υποχρεώσεις συμμετεχόντων.
4. Η κατάθεση αίτησης ανηλίκου γίνεται μόνο από τους γονείς και από τρίτα πρόσωπα με εξουσιοδότηση από το γονέα.
5. Η κατάθεση αίτησης ενηλίκου γίνεται μόνο από τον ίδιο ή από τρίτα πρόσωπα με εξουσιοδότηση.   

ΕΓΓΡΑΦΗ
Εφόσον ο ενδιαφερόμενος που έχει καταθέσει την αίτησή του πληροί τις προϋποθέσεις για να εγγραφεί (δείτε Απαραίτητα Δικαιολογητικά), πληροφορείται, μετά το πέρας της υποβολής αιτήσεων, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της δραστηριότητας που έχει δηλώσει. Εάν συμφωνεί με το πρόγραμμα, ολοκληρώνει την εγγραφή του στην Γραμματεία Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων (Πολιτιστικό Κέντρο, Εθνικής Αντίστασης 61, τηλέφωνο: 210 5061421) με την προσκόμιση των δικαιολογητικών εγγραφής και την καταβολή της συνδρομής του και παίρνει την κάρτα συμμετοχής στη δραστηριότητα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για την αίτηση και εγγραφή στις πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου Πετρούπολης είναι απαραίτητο το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας; καθώς και τα παρακάτω γενικά και ιατρικά δικαιολογητικά: 

Μαζί με την αίτηση
1. Φωτοτυπία ενός λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) ή έντυπο Ε1 φορολογικής δήλωσης για προστατευόμενα μέλη ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα ανωτέρω βεβαίωση κατοικίας από το Δήμο. Για τους δημότες γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού από την υπηρεσία.
2. Το βιβλιάριο υγείας των εμβολίων για τα παιδιά (όπου απαιτείται).
3. Ο αριθμός ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ του κάθε αιτούντα.

Για την εγγραφή
3. Μία φωτογραφία.
4. Για το τμήμα της ρυθμικής και ψυχοκινητικής αγωγής, ιατρική βεβαίωση παρακολούθησης από παιδίατρο ή παθολόγο που να βεβαιώνει ότι το παιδί μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα “Εισαγωγή στον κλασικό χορό”.
5. Για το τμήμα του σύγχρονου χορού ιατρική βεβαίωση παρακολούθησης από παιδίατρο, που να βεβαιώνει ότι το παιδί μπορεί να συμμετέχει στον σύγχρονο χορό. Για παιδιά άνω των δεκαέξι (16) ετών απαιτείται βεβαίωση από καρδιολόγο.
6. Για το τμήμα γιόγκα, ιατρική βεβαίωση παρακολούθησης από καρδιολόγο.
7. Για το τμήμα λάτιν εφήβων ιατρική βεβαίωση παρακολούθησης από παθολόγο και για το τμήμα λάτιν ενηλίκων ιατρική βεβαίωση παρακολούθησης από καρδιολόγο.
8. Για το τμήμα παραδοσιακών χορών ιατρική βεβαίωση από παιδίατρο για παιδιά και από καρδιολόγο για ενήλικες και παιδιά άνω των 16 ετών.
9. Για την εφηβική θεατρική ομάδα απαιτείται ιατρική βεβαίωση από τον καρδιολόγο.
10. Για το φωτογραφικό εργαστήριο, λόγω χρήσης χημικών κλπ, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα στην οποία να αναφέρεται ότι δεν πάσχει από αναπνευστικά νοσήματα ή αλλεργίες κλπ.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (όπου απαιτούνται):
 • Για τους φοιτητές, φωτοτυπία τριπτύχου ή φοιτητικό πάσο.
 • Για τους ανέργους, προσκόμιση αποδεικτικού ανανέωσης ανεργίας, το οποίο θα ανανεώνεται και θα κατατίθεται εκ νέου μετά τη λήξη του.
 • Για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού προσκόμιση βεβαίωσης από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου με την οποία δύνανται να εγγραφούν και να συμμετέχουν δωρεάν μέχρι δύο μέλη της οικογένειας σε – έως- δύο δραστηριότητες
 • Για τους ωφελούμενους του Κ.Ε.Α κατοίκους του δήμου μας παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν εγγραφής σε δύο δραστηριότητες (αθλητικές η πολιτιστικές).
 • Για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες (αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από την υπηρεσία) που εγγράφουν όλα τα παιδιά τους στις αθλητικές δραστηριότητες το ένα είναι δωρεάν και μπορεί να παρακολουθήσει έως δύο δραστηριότητες.
 • Για τα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής.
 • Οι ιατρικές βεβαιώσεις, όπου απαιτούνται, πρέπει να είναι πρωτότυπες και όχι φωτοτυπίες. Θα πρέπει σε αυτές να αναφέρονται τυχόν εγχειρίσεις, σε χρόνιες ασθένειες η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνεται και όποια άλλη πληροφορία αφορά την ασφάλεια του συμμετέχοντα.
 • Για τις γυναίκες σε ενδιαφέρουσα, απαιτείται οπωσδήποτε βεβαίωση του Γυναικολόγου τους, που να βεβαιώνει ότι μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα που επιθυμεί.
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 30 Ιούλιος 2019 12:58
 

Γενικές Πληροφορίες για τη συμμετοχή στις Πολιτιστιικές Δραστηριότητες

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές καθημερινά από τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου. Τα ωράρια θα ανακοινωθούν στα τέλη Αυγούστου 2019.

1). Οι κάτοικοι Πετρούπολης έχουν προτεραιότητα στην πλήρωση των θέσεων κάθε δραστηριότητας. Οι ετεροδημότες εντάσσονται εάν υπάρχουν κενές θέσεις. Η αίτηση συμμετοχής έχει ισχύ υπεύθυνης δήλωσης.
2). Στα Τμήματα Αρχαρίων, για τα οποία ο αριθμός των αιτουμένων υπερβαίνει τη δυναμικότητα του Τμήματος, για την πλήρωση των θέσεων θα πραγματοποιηθεί κλήρωση.
3). Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί επίσης για τους συμμετέχοντες στα Τμήματα Κεραμικής που έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη παρακολούθησης λόγω περιορισμένων θέσεων στα αντίστοιχα τμήματα. Για τον χώρο και τον χρόνο της κλήρωσης θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση ούτως ώστε να δύνανται να παραστούν οι ενδιαφερόμενοι.
4). Όσοι/όσες συμμετείχαν στη δραστηριότητα ήδη από το από το προηγούμενο έτος υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής εκ νέου.
5). Οι συνδρομές καταβάλλονται για όλο το χρονικό διάστημα παρακολούθησης της δραστηριότητας (από Οκτώβριο μέχρι Μάιο ή Ιούνιο ανάλογα με τη δραστηριότητα).
6). Σε περίπτωση που θέλουν να διακόψουν την παρακολούθηση, οι συμμετέχοντες οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως τη διαγραφή τους στη γραμματεία πολιτιστικών δραστηριοτήτων (Πολιτιστικό Κέντρο, Εθνικής Αντίστασης 61, τηλέφωνο: 210 5061421) και μόνο. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται δεδομένη η παρακολούθηση και είναι υποχρεωτική η εξόφληση των συνδρομών.
7). Οι εκδηλώσεις μας δύναται να μαγνητοσκοπούνται και να φωτογραφίζονται για το αρχείο του Δήμου και το υλικό αυτό να χρησιμοποιηθεί σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος καλείται να λάβει γνώση για τις υποχρεώσεις συμμετοχής, σε έγγραφο το οποίο κατατίθεται υπογεγραμμένο από τον αιτούντα η τον κηδεμόνα του μαζί με την αίτηση και χωρίς το οποίο η αίτηση δεν μπορεί να ΓΊΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ. Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 01 Αύγουστος 2019 11:10
   
pastarchives

Γραμματεία Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων

Η Γραμματεία Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων εδρεύει στο Πολιτιστικό Κέντρο, Εθνικής Αντιστάσεως 61, στο 1ο όροφο.
Λειτουργεί καθημερινά 9: 00-14: 00 και κάθε Τρίτη απόγευμα 15:00 - 20:00. Κάθε Παρασκευή η Γραμματεία λειτουργεί 9: 00-13: 00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 5061421. Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2018 13:14
   

Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας 2019

Πρόγραμμα Θερινού Κινηματογράφου 2019

dimos-petroupolis
odeio logo mikro
dramatiki

Η Φιλαρμονική μας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η δημοκρατία μέσω της καλλιτεχνικής παρέμβασης των νέων

Έργα από έκθεση εργαστηρίου κεραμικής

Έργα ενηλίκων εικαστικού εργαστηρίου

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Δημοτικού Ωδείου

Συνεργασίες